Hakk?m?zda

偷拍女人小便SG? OSGB E?itim Mühendislik Dan??manl?k Hizmetleri Ltd. ?ti; ?al??ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl??? taraf?ndan yetkilendirilen i? güvenli?i uzmanlar?, i? yeri hekimleri ve sa?l?k personelleriyle, i? yerlerinin “6331 Say?l? ?? Sa?l??? ve Güvenli?i Kanunu”nun gerekliliklerine g?re risk de?erlendirmesini, tehlikelerin tan?mlamas?n? ve tehlikelerin ortadan kald?r?lmas?, risklerin kontrol alt?na al?nmas?n? sa?lamak i?in ?al??malar ve e?itimler yapmak amac?yla kurulmu?tur.

Devam?n? oku...
 
?lkelerimiz
 • Mü?teri bilgi ve belgelerinin gizlili?ine riayet;
 • ?? ahlak ve kurallar?na riayet;
 • Mesleki kurallara riayet;
 • S?zle?me kurallar?na riayet;
 • Tarafs?zl?k kurallar?na riayet;
 • Mü?teri memnuniyetinin sa?lanmas?;
 • Sürekli takip ve yeniliklerden mü?terileri haberdar etme;
 • Hizmet süresine riayet etme.
 
G?revlerimiz

偷拍女人小便SG? Ltd.?ti. olarak;

 • Hizmet verdi?imiz kurulu?lar?n, ürün ve hizmet kalitesini daima bir ad?m ileri g?türmeyi hedefleyerek;
 • ?htiya? ve beklentileri en ayr?nt?l? ?ekilde tespit eden,
 • Bu beklentileri eksiksiz ve tam zaman?nda kar??lamaya ?zen g?steren,
 • ??birli?i i?erisinde oldu?u tedarik?ilerin kal?c?l???na katk?da bulunan,
 • Marka bilinirli?ini ve kalitesini sürekli k?lmak i?in devaml? ??renen ve kendini geli?tiren,
 • Sadece ili?kide oldugu ki?i ya da kurumlara de?il tüm topluma kar?? üstlendi?i sorumluluklar? yerine getirmeye inanan,

bir dan??manl?k kurulu?udur.