Πλατφ?ρμα Τηλεκπα?δευση?

堕落新娘Η πλατφ?ρμα 堕落新娘 αποτελε? ?να ολοκληρωμ?νο Σ?στημα Διαχε?ριση? Ηλεκτρονικ?ν Μαθημ?των. Ακολουθε? τη φιλοσοφ?α του λογισμικο? ανοικτο? κ?δικα και υποστηρ?ζει την υπηρεσ?α Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση? χωρ?? περιορισμο?? και δεσμε?σει?. Η πρ?σβαση στην υπηρεσ?α γ?νεται με τη χρ?ση εν?? απλο? φυλλομετρητ? (web browser) χωρ?? την απα?τηση εξειδικευμ?νων τεχνικ?ν γν?σεων.

Ανακοιν?σει?

  • - Τετ?ρτη, 20 Απριλ?ου 2016 -

    堕落新娘Αν αντιμετωπ?ζετε κ?ποιο πρ?βλημα στη χρ?ση τη? πλατφ?ρμα? δε?τε πρ?τα τι? "Συχν?? ερωτ?σει?".

    Ομ?δα Ασ?γχρονη? Τηλεκπα?δευση?

 Συνδεδεμ?νοι χρ?στε?: 1139
Αξιολ?γηση μαθημ?των
Open eClass Banner
Available on the App Store
Available on the Play Store